Etnosantrizm ve Eğitim
Yazarlar // 11 Eylül 2017 Pazartesi 10:36

Hasan GÜNEŞ

Etnosantrizm, bir kişinin diğerlerini kendi etnik grubunu veyakültürünü merkeze alarak değerlendirme tutumu şeklindetanımlanabilir. Pek çok ön yargı ve stereotipin kaynağını oluşturan budeğerlendirme, genellikle, diğerlerinin olumsuz tarzdanitelendirilmesiyle sonuçlanmaktadır.Etnosantrizm, öğretmenleri ve öğrencileri nasıl etkilemektedir?Örgüt olarak okul nasıl etkilenmektedir? Okulun etkililiği bakımından;bu soruların yanıtlanması gerekmektedir.Kuşkusuz, bazı öğretmenler referans aldıkları grubun veya kendikültürlerinden dolayı diğer arkadaşlarına karşı kültürel ben merkezcibir tutum içine gidebilmektedirler. Bu durumda bu öğretmenlerinsosyalleştiği ortamın önemi ve yeri tartışılamaz. Öğretmenlerin bututumu örgüt içi kararların ve tutumların etkisizleşmesine nedenolabilmektedir.Diğer taraftan okul müdürleri bazı öğretmenlere etnosantrik birtutum içine gidebilir. Böyle bir yaklaşım öğretmenlerin morali, işdoyum düzeyinin düşmesine neden olabilir. Ancak, okul müdürüörgütün amaçlarının gerçekleştirilme düzeyinden sorumluolduğundan ben merkezcilikten vaz geçmesi gerekmektedir.En olumsuz durum, bazı öğretmenlerin bazı öğrencilere karşı benmerkezci tutum ve davranışı sergilemeleridir. Bu durum daöğrencilerin akademik başarısı ve duyuşsal alanını olumsuzetkilemektedir.