Yeni askerlik sistemi kabul edildi. İşte tüm detaylar...
GÜNCEL // 24 Mayıs 2019 Cuma 11:35

AK Parti'li milletvekillerince TBMM Başkanlığına sunulan yeni askerlik sistemine ilişkin düzenlemeleri içeren Askeralma Kanunu Teklifi, Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi.

Yeni askerlik sistemi kabul edildi. İşte tüm detaylar...

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ve  arkadaşlarının imzasını taşıyan Askeralma Kanunu Teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi.

Teklife göre Askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er  olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay  ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.

Teklifle, yükümlülük esasına göre silah altına alınacakların yoklama,  sınıflandırma, celp, sevk, erteleme, muafiyet, muvazzaflık, cezalı yükümlülere yapılacak işlemler, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) çeşitli statülerde görev  yaparken ayrılan personel dahil olmak üzere yedeklik dönemleriyle TSK'ye çeşitli statülerde katılan personelin askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılması ve bunlardan askerlik hizmetini tamamlamamış bulunanların işlemlerine ilişkin esas ve usuller düzenleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek için uygulanacak  düzenlemeye göre, askerlik çağı, nüfus kayıtlarına göre her erkeğin 20 yaşına  girdiği yılın ocak ayının birinci gününden başlayan ve 41 yaşına girdiği yılın  ocak ayının birinci gününde sona eren süreyi içeriyor.

Yeni askerlik sisteminde "yedek astsubay" olacak. Yedek astsubay  adaylarından öğreniminin ardından "astsubay astçavuş" nasbedilenler, yedek  astsubay olarak görev yapacak.

Yedek astsubay adayı, yapılan seçim ve sınıflandırma sonucu, yedek  astsubay statüsüne ayrılanlardan, astsubay astçavuş nasbedilinceye kadar geçen  dönemde bulunan yükümlüleri tanımlıyor.

Yedek astsubay aday adayı, 2 veya 3 yıl süreli yükseköğretim  kurumlarından mezun olanlar ve bunların yetkili makamlarca dengi olduğu kabul  edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunları ile 4 yıl ve daha fazla süreli  yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ve bunların yetkili makamlarca dengi  olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunlarından istekli olan  yükümlüleri ifade ediyor.


Askerlik çağı ve hizmet süresi


Teklife göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek askerlik  hizmeti yapmaya mecbur olacak, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay,  erbaş ve er olarak yerine getirilecek.

Savaş veya savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi halinde, bu  kanuna tabi yükümlülerin askerlik hizmetini yerine getirmek üzere silah altına  alınmalarının esasları Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek  astsubaylar için 12 ay olacak.

Askerlik hizmet sürelerini, ihtiyaca göre bir katına kadar artırmaya  veya yarısına kadar azaltmaya Cumhurbaşkanınca karar verilebilecek.

Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu  değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma  Bakanlığınca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik  hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek.

Bu şekilde askerlik hizmetine devam edenlerin vazgeçme talepleri kabul  edilmeyecek. Bu yükümlüler hakkında ilk 6 aylık hizmet süresi için ayrı, diğer 6  aylık hizmet süresi için ayrı terhis belgesi tanzim edilecek.

Bu kapsamda askerlik hizmetine devam edenlerin sayı, istek, tercih  durumları ve özlük hakları, ilgili kuvvet komutanlıkları tarafından yürütülecek.

Bu kapsamda askerlik hizmetine devam edenlere, görevlerinin devamı  süresince, net asgari ücretten az olmamak üzere Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu  hükümlerine göre harçlık ödenecek.

Yedek subay ve yedek astsubay yetiştirme süreleri Milli Savunma  Bakanlığınca belirlenecek.

Askerlik çağı, Cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar uzatılabilecek veya  kısaltılabilecek.

Kanunda tespit edilen esaslar dışında muvazzaflık hizmetini yapmadıkça  veya yapmış sayılmadıkça hiçbir yükümlü askerlik çağı dışına çıkarılamayacak.

Genelkurmay Başkanlığı, TSK'nin ihtiyaç miktarını ve tahsis oranını  Milli Savunma Bakanlığına bildirecek. Bakanlıkça ihtiyaç miktarı ve oranlarına  göre tahsis yapılacak.


Yedek subay seçimi


4 yıl veya daha fazla süreli yükseköğretim kumrularından mezun  olanlarla yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu  mezunu olanlardan, TSK'nin ihtiyaç miktarı yedek subay adayı olarak ayrılacak.

TSK'nin ihtiyaç duyduğu yedek subay miktarından fazla olan  yükümlülerden, istekli olanlardan ihtiyaç miktarı kadarı askerlik hizmetini yedek  astsubay, diğerleri erbaş ve er olarak yerine getirecek.

Yükümlülerin yedek subay adayı statüsüne ayrılmasında öncelikle  TSK'nin ihtiyacı olmak üzere yükümlülerin istekleri de dikkate alınacak.


Yedek astsubay seçimi


TSK'nin ihtiyacı kadar yedek astsubay adayları, 2 veya 3 yıl süreli  yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile yetkili makamlarca dengi olduğu  kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunu olanlar, 4 yıl ve daha fazla süreli  yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile yetkili makamlarca dengi olduğu  kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunlarından istekli olanlar arasından  seçilecek.TSK'nin ihtiyaç duyduğu yedek astsubay miktarından fazla olan  yükümlüler askerlik hizmetini erbaş ve er olarak yerine  getirecek.Yükümlülerin yedek astsubay adayı statüsüne ayrılmasında  öncelikle TSK'nin ihtiyacı olmak üzere yükümlülerin istekleri de dikkate alınacak.


İSTEKLİ OLANLAR


İstekli olanlardan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek  sayıda yükümlü, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı  sonucu bulunacak tutarı peşin ödeyerek ve bir aylık temel askerlik eğitimini  tamamlayarak askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

AK Parti'li milletvekillerince TBMM Başkanlığına sunulan Askeralma  Kanunu Teklifi, Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi.

Teklife göre, istekli olanlardan Bakanlıkça belirlenecek sayıda  yükümlü, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu  bulunacak bedel miktarını silah altına alınmadan önce Milli Savunma Bakanlığınca  belirlenecek sürede peşin ödemeleri ve bir aylık temel askerlik eğitimini  tamamlamaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

İstekli miktarının bedelli askerlikten yararlandırılacak miktardan  fazla olması halinde, bedel ödemeye istekli olanlar kurayla seçilecek. İstekli  miktarının yararlandırılacak miktardan az olması durumunda, kura çekimi  yapılmadan tüm istekliler bedelli askerlik hizmeti için seçilecek. Yararlanma  şartlarına haiz olanlar yasal erteleme hakları devam ettiği sürece seçime tabi  tutulacak. Bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de vazgeçenlere yeni  bir hak verilmeyecek.

Bu uygulama kapsamında tahsil edilen tutarlar, genel bütçeye gelir  kaydedilmek üzere Bakanlık merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak.

Bu kapsamda sevke tabi olanlardan katılmayarak bakaya kalanlar ile  aynı celpte sevke tabi tutulan emsallerinin terhise hak kazanacağı tarihe kadar  katılmayanlar, kapsam dışına çıkarılarak erbaş ve er statüsünde askerlik  hizmetleri tamamlatılacak. Kapsam dışına çıkartılanlara talepleri halinde geri  ödeme yapılacak.

Bedelli askerlik hizmetinden, fiili askerlik hizmetine başlayanlar,  bakaya durumunda bulunanlar ve yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı veya  saklı olanlar yararlanamayacak. Seferberlik ve savaş halinde bu hükümler  uygulanmayacak.


Öğretmen yükümlülere Milli Eğitim Bakanlığı ödeme yapacak


Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyaç göstermesi ve Milli Savunma  Bakanlığının uygun görmesi üzerine yedek subay aday adayı olarak silah altına  alınacaklardan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen mesleğini fiilen icra  edenler arasından bildirilenler temel askerlik eğitimini takiben Milli Eğitim  Bakanlığı emrine verilecek.

Bu düzenleme uyarınca öğretmen olarak ayrılan ve göreve başlayan  yükümlülere, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda asteğmenler için tespit  edilen aylık, ödenek, yardım ve tazminatlar Milli Eğitim Bakanlığınca ödenecek.  Bu yükümlüler; öğretmenlik görevleri sırasında resmi elbise giyemeyecek, emsali  yedek subaylar kadar hizmet yapacak, hizmetleri askerlik şubelerinden sevk  tarihinde başlayacak ve görev yerleri Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek.

Bu kişiler hizmetleri sonunda asteğmen olarak terhis edilecek, bu  görevleri sırasında usulüne göre öğretmenlik mesleğiyle ilişkileri kesilenler,  kalan hizmetlerini er olarak tamamlamak üzere kıtalara sevk edilecek, ayrıca  Milli Eğitim Bakanlığı ile de ilişikleri kesilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilenler hakkında firar, hava  değişimi/izin tecavüzü, yoklama kaçağı, bakaya ve geç iltihak suretiyle bakaya  kalmak suçlarına ilişkin kanun ile kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme  disiplinsizliklerine ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu hükümleri  uygulanacak. Seferberlik ve savaş halinde bu hükümler uygulanmayacak.


Emniyet ve Jandarma için silah altına alma işlemleri


Emniyet Teşkilatı kadrolarında kadro veya rütbeleriyle ilişkisi devam  eden Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personel ile polis eğitim ve öğretim  kurumlarında öğrenim görenler veya bu kurumların giriş sınavlarını kazananlardan  askerlik hizmetini yapmamış olanların her türlü askerlik işlemleri ertelenecek.  Emniyet Hizmetleri Sınıfında 10 yıllık hizmet süresini, kamu görevinden  sayılmayacak haller hariç olmak üzere tamamlayanlar ise askerlik hizmetini yerine  getirmiş sayılacak.

Geçici süreli görevlendirmeler, yurt dışı misyon koruma, yurt dışında  eğitim ve diğer görevler sebebiyle geçirilen süreler de 10 yıllık hizmet  süresinin hesabında dikkate alınacak.

10 yıllık süre, ilgili eğitim ve öğretim kurumlarından mezun olarak  fiilen göreve başlanılan tarihte başlayacak. 10 yıllık süreyi tamamlamadan  herhangi bir nedenle Emniyet Hizmetleri Sınıfından ayrılan, başka kuruma  nakledilen veya bu süre içinde meslekten ilişiği kesilen personel, bu düzenleme  hükümlerine göre askerlik hizmetini yerine getirecek.

Fiili askerlik hizmeti başladıktan sonra eğitim ve öğretim  kurumlarında öğrenim hakkı elde edenlerin tabi oldukları askerlik hizmet süresini  tamamlamaları gerekecek.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde veya Jandarma Genel  Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı adına üniversite, fakülte veya  yüksekokullar ile meslek yüksekokullarında öğrenim görenler veya bu kurumların  giriş sınavlarını kazananlardan askerlik hizmetini yapmamış olanların da her  türlü askerlik işlemleri ertelenecek.

Görevlerinden ayrılan veya ilişikleri kesilen uzman jandarmaların  hizmette geçirdikleri sürelerin tamamı askerlik hizmetinden sayılacak. Sayılan  hizmet süresi, erbaş ve erlerin tabi olduğu hizmet süresini karşılayanlar  askerlik hizmetini yerine getirmiş olacak. Hizmet süresini karşılamayanların  eksik kalan süreleri, erbaş ve erlerin tabi olduğu hizmet süresi esas alınarak bu  düzenleme hükümlerine göre erbaş ve er olarak tamamlatılacak.


Tabip sayısı iki Bakanlıkça müşterek belirlenecek


Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca her celp veya atama  döneminde müşterek belirlenen yer ve miktarda yedek subay aday adayı olarak silah  altına alınacak tabipler, temel askerlik eğitimini takiben devlet hizmeti  yükümlülüğünü yapmak üzere Sağlık Bakanlığı emrine verilecek ve bu yükümlülüğü  yerine getirinceye kadar geçici terhis edilecek.

Bu kişilerin her türlü özlük işleri devlet hizmeti yükümlülüğünün  devamı süresince Sağlık Bakanlığınca yürütülecek. Bunlardan usulüne uygun olarak  devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirdikleri Sağlık Bakanlığınca, Milli  Savunma Bakanlığına bildirilenler askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak ve  asteğmen olarak terhis edilecek. Sağlık Bakanlığındaki bu görevleri sırasında  usulüne göre tabiplik mesleği ile ilişkileri kesilenler kalan hizmetlerini er  olarak tamamlamak üzere Sağlık Bakanlığı ile ilişikleri kesilerek Milli Savunma  Bakanlığına bildirilecek.


Muayenelerden ücret veya katkı payı alınmayacak


Askerlik çağına gireceklerin kimlik bilgileri elektronik ortamda  İçişleri Bakanlığından alınacak. Askerlik çağına girenlerle bunlarla işleme tabi  daha yaşlı doğumluların yoklaması, her yıl 1 Ocak günü başlayacak ve o yılın 31  Aralık (dahil) gününe kadar devam edecek. Askerlik çağına girmeden önce yaşları  değişenlerin yoklamaları değişen yaşlarına göre yapılacak.

Askerlik çağına girdikten sonra yapılan yaş değişiklikleri, askerlik  işlemlerinde dikkate alınmayacak. Ancak kendi isteği dışındaki mahkeme kararına  istinaden resen yapılan yaş değişiklikleri kabul edilecek.

Yükümlülerin sağlık muayeneleri Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma  Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde  belirtilen usul ve esaslara göre yapılacak. Bu muayeneler, öncelikle yükümlünün  kayıtlı olduğu aile hekimi, yoksa müracaat ettiği askerlik şubesine en yakın  resmi sağlık kuruluşundaki hekim tarafından yapılacak. Aile hekimlerince veya  resmi sağlık kuruluşunca hakkında karar verilmeyenler, Sağlık Bakanlığınca  belirlenen en yakın yetkili sağlık kurullarına sevk edilecek.

Yapılacak sağlık muayenelerinden herhangi bir ücret veya katkı payı  alınmayacak. Yükümlüler hakkında verilecek ertesi yıla bırakma, sevk geciktirmesi  veya "askerliğe elverişli değildir" kararlı sağlık raporlarını tanzim etmeye  yetkili makam, Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili sağlık kuruluşunun sağlık  kurulu olacak. "Askerliğe elverişli değildir" kararlı sağlık kurulu raporları,  Milli Savunma Bakanlığının onayını müteakip kesinleşecek.

Yurt dışında yaşayan yükümlülerin sağlık muayeneleri de söz konusu  yönetmelikte belirtilen esaslara göre yapılacak.

Askerlik şubelerince engel durumunu bildirir geçerli sağlık raporu  olanların raporları, askerliğe elverişli olup olmadıklarının tespiti için  Bakanlığa gönderilecek.

Yoklaması yapılanlar, askerliğe elverişli olanlar, geçici rahatsızlığı  bulunanlar ve askerliğe elverişli olmayanlar olarak ayrılacak. Askerliğe  elverişli olmayanlar silah altına alınmayacak.

Haklarında verilen sağlık kararına itiraz edenler yeniden muayeneye  gönderilecek.


Sağlık durumlarını yurt dışında Dışişleri Bakanlığı araştıracak


Muayeneleri sonucunda tanzim edilen askerlik yükümlülüğü ile ilgili  sağlık raporları hakkında şikayet veya ihbar edilen yükümlülerin sağlık durumları  yurt içinde Sağlık Bakanlığı, yurt dışında Dışişleri Bakanlığı tarafından  araştırılacak. Araştırma sonucunda raporun gerçeği yansıtmadığına kanaat  getirilenler Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili sağlık kurullarına sevk  edilecek. Sağlık kurulları tarafından verilen raporlara göre kesin işlem  yapılacak.

Muayeneleri sonucunda tanzim edilen raporlar hakkında idarece yeniden  muayenesine lüzum görülenler, Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili sağlık  kurullarına sevk edilecek. Sağlık kurulları tarafından verilen raporlara göre  kesin işlem yapılacak.

Yoklamaya tabi yükümlüler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan  kimliği, öğrenim durumlarını, varsa meslek ve niteliklerini gösterir belgeler ile  birlikte yurt içinde askerlik şubelerinde, yurt dışında elçilik veya  konsolosluklarda bizzat hazır bulunmak veya e-Devlet üzerinden bu işlemleri  tamamlamak zorunda olacak.

Yoklamaya tabi yükümlülerden yoklamada bulunamayacak derecede  hastalığı bulunanlarla tutuklu/hükümlü olanların, usulüne uygun rapor  göndermeleri ve hükümlülük veya tutukluluklarını bildirmeleri gerekecek.

Sevke tabi tutulan yükümlüler bizzat askerlik şubesinden veya e-Devlet  üzerinden sevk belgelerini alacak ve kendilerine tebliğ edilen tarihte  birliklerine katılacak.


ASKERE SEVKİ MÜMKÜN OLMAYANLAR


Geçici rahatsızlıkları veya hapiste bulunmaları nedeniyle  askere sevki mümkün olmayanların iyileşinceye veya tahliye oluncaya kadar  askerlik işlemleri ertelenecek. Geçici rahatsızlığı nedeniyle erteleme kararı  verilenler, rapor bitiminde yeniden muayeneye tabi tutulacak. Aynı rahatsızlık  nedeniyle ertelemesi 3 yıl süreyle devam edenler hakkında askerliğe elverişli  olup olmadıkları kararı verilecek.

Milli Savunma Komisyonunda kabul edilen Askeralma Kanunu Teklifi ile  yükümlülerin, lise veya dengi okullarda öğrenim görenler için 22 yaşını, fakülte  ve yüksekokullar ile meslek yüksekokullarında öğrenim görenler için 28 yaşını  tamamladıkları yılın sonunu geçmemek kaydıyla askerlikleri mezun oluncaya veya  ilişikleri kesilinceye kadar ertelenecek.

Kanun teklifine göre, bitirdiği okulun dengi veya daha alt seviyedeki  bir öğretim kurumuna kayıt yaptıranların askerlikleri ertelenmeyecek.

Kabul edilen teklifle çift ana dal programına kayıtlı yükümlülerin bir  programdan mezun olmaları halinde askerlik erteleme işlemleri, diğer ana dal  programındaki öğrenciliğine göre yürütülecek. Yoklama kaçağı veya bakaya  kaldıktan sonra ya da yoklama kaçağı olarak muayenesi yapılarak sınıflandırma  kaynağına alınacaklardan; sevke tabi tutulacağı celp tarihine kadar okula kayıt  yaptıranların askerlikleri ertelenmeyecek. Yurt dışında yükseköğretim  kurumlarında öğrenim görenlerin askerlikleri, öğrenciliklerinin yetkili Türk  makamlarınca tanınmasınının ardından ertelenecek.

Öğrenim kurumlarından terk, ilişiği kesilen veya mezun olanlardan;  lise veya dengi okuldan mezun olduğunu belgeleyenlerin askerlikleri istekleri  halinde mezuniyet tarihinden itibaren 3 yıl, mesleki ve teknik lise mezunlan için  ilave 3 yıl, fakülte veya yüksekokul ile meslek yüksekokulundan ilişikleri  kesilenler ile yüksekokul ve meslek yüksekokulu mezunlarının askerlikleri ise  mezuniyet ya da ilişik kesme tarihinden itibaren 2 yıl süreyle ertelenecek. Bu  erteleme süreleri lise veya dengi okul mezunlan için 22, mesleki ve teknik lise  mezunları için 25, fakülte veya yüksekokul ile meslek yüksekokulundan ilişikleri  kesilenler ile yüksekokul ve meslek yüksekokulu mezunları için 28 yaşını  tamamladıkları yılın sonunu geçemeyecek.

Teklife göre 4 yıl ve daha uzun süreli yükseköğretim kurumlarından  mezun olan yükümlülerin askerlikleri istekleri halinde 2 yıla, yüksek lisans  eğitimini tamamlayanların ise 1 yıla kadar ertelenecek. Yurt dışındaki öğrenim  kurumlarından mezun olanlara, talepleri halinde, denklik işlemlerini  tamamlayabilmeleri için ayrıca bir yılı geçmemek üzere erteleme hakkı  tanınabilecek. Bu şekilde yapılan erteleme süreleri 32 yaşını tamamladıkları  yılın sonunu geçemeyecek. Erteleme süresi içerisinde yükseköğretim kurumuna kayıt  yaptıranların askerlikleri öğrencilik nedeniyle ertelenecek.

Askerlik çağına girmeden önce lise veya dengi okullar, yüksekokullar  veya meslek yüksekokullarından mezun olanlar, fakülte, yüksekokul, meslek  yüksekokulundan ilişiği kesilenlerin ertelemeleri, askerlik çağına girdikleri  yıldan itibaren başlayacak.

4 yıl ve daha uzun süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan  kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup hizmetinin özelliği sebebiyle  ertelenmesine ihtiyaç duyulan kamu personelinin, devlet veya kendi hesaplarına  yurt içinde, yurt dışında staj, yüksek lisans yapanların bağlı oldukları  bakanlığın, Cumhurbaşkanlığı ile TBMM gibi herhangi bir bakanlığa bağlı veya  ilgili bakanlığı bulunmayan kurum personeli, staj ve yüksek lisans yapanların  ilgili kurum amirinin teklifi üzerine, 32 yaşını tamamladıkları yılın sonuna  kadar askerlikleri ertelenebilecek.

Öğrenimleri süresince, sanatta yeterlilik, doktora veya ihtisas  yapanlar ile çalıştıkları bilim dallarında dünya ölçüsünde bir yenilik getiren  orijinal çalışmalarda bulunanların, aktif spor hayatına devam edenlerin  askerlikleri, 35 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar ertelenebilecek.

Yoklama kaçağı, bakayalar, yoklama kaçağı olarak muayenesi yapılarak  sınıflandırma kaynağına alınacakların askerlikleri, sevke tabi tutulacakları celp  tarihine kadar geçen süre içinde ertelenmeyecek. Ertelemelerine neden olan görev,  staj, yüksek lisans, ihtisas veya doktora öğrenimi başlangıç tarihleri,  sporcuların erteleme kapsamındaki kulüpleriyle yaptıkları sözleşme başlangıç  tarihleri, yoklama kaçağı veya bakaya kaldıkları tarihten önce olanların  ertelemeleri yapılabilecek.


Suç duyurusu


Erteleme şartlarını taşımadığı, bilgi, belgeleri gerçeği yansıtmadığı  halde askerliği ertelendiği tespit edilenlerin askerlik işlemleri, erteleme  işlemi yapılmadan önceki durumları, erteleme şartlarını kaybettiği tespit  edilenlerin ise erteleme şartlarını kaybettikleri tarihteki durumları dikkate  alınarak yürütülecek.

Askerlik işlemlerinin yürütülmesine ilişkin görevlerini veya  sorumluluklarını zamanında yerine getirmediği tespit edilenler hakkında  cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak.

Savaş zamanı hariç olmak üzere, iki kardeşin aynı anda silah altına  alınma sırası gelmesi halinde anne veya babanın talebine göre kardeşlerden  birinin askere alınması ertelenebilecek. 20 yaşından küçük olanlar ile geçime  yardım edemeyecek derecedeki maluller, hesaba katılmayacak.

Askerlikleri ertelenenler, seferberlik ve savaş halinde lüzum ve  ihtiyaca göre askere sevk edilecek.


Yoklama kaçağı, saklı, bakaya ve geç iltihak bakayalar


Teklif, yoklama kaçağı, saklı, bakaya ve geç iltihak bakayası  kalanların belirtilen mazeretleri yoksa statülerine uygun olarak silah altına  alınma tarihleriyle ilgili düzenlemeler de içeriyor.

Belirtilen yazılı mazereti bulunduğuna dair belge ibraz etmeyenlerden,  tabi olduğu yoklama yılı içerisinde yoklamasını yaptırmayanlar yoklama kaçağı; 20  yaşına girdiği halde isimlerini nüfus kayıtlarına geçirmemiş bulunanlar saklı;  tabi olduğu halde sevke katılmayanlar ile sevk edildiği birliğine katılmayanlar  bakaya; sevkini yaptırdığı halde kendisine tanınan yol süresi dışında birliğine  katılanlar geç iltihak bakayası olacak.

Yoklama kaçağı ve saklılardan erteleme hakkı bulunanların talepleri  halinde yoklamaları yapılmadan ertelenecek, erteleme hakkı bulunmayanlardan  muayeneleri neticesinde askerliğe elverişli olduğu anlaşılanlar ilk sınıflandırma  kaynağına alınacak.

Yoklama kaçağı ve saklılardan sınıflandırıldıktan sonra, belirtilen  yazılı bir mazeret nedeniyle ertelemesi yapılanlar, ertelemelerinin bitiminin  ardından ilk celp döneminde sevk edilecek.

Er statüsündeki bakayalar cezaevinden tahliye olanlar hariç ele  geçirilmesini müteakip, yedek subay ve yedek astsubay adayı statüsündeki  bakayalar ele geçirildikten sonra, düzenlemede belirtilen yazılı bir mazeret  nedeniyle ertelemesi yapılanlar erteleme bitimini müteakip ilk celp döneminde  sevk işlemi yapılacak.

Yoklamaları sonucunda askerliğe elverişli oldukları tespit edilenler,  bakanlıkça belirlenecek esaslara göre askere sevk edilecek.

Barışta ve seferde silah altına alınanlara yol ve iaşe bedeli  ödenecek.


Ölüm, doğum, hastalık, evlilikte cezai yaptırım olmayacak


Teklif, yükümlülerin ölüm, doğum, hastalık, evlilik, tutukluluk gibi  hallerde bakaya durumuna düşerek, cezai yaptırıma maruz kalmadan sevklerinin  geriye bırakılmasını sağlıyor.

Tutukluluğu veya hükümlülüğü, herhangi bir sağlık kurumu raporuyla  belgelendirilmiş istirahat gerektiren hastalığı, eşi veya ikinci derece dahil kan  veya kayın hısımlarından birinin sağlık kurumu heyet raporuyla belgelendirilmiş  hayati tehlike içinde olduklarını gösteren hastalığı, sevkten önceki veya sonraki  15 gün içinde eşinin, ikinci derece dahil kan veya kayın hısımlarından birinin  ölümü, sevkten önceki veya sonraki 15 gün içinde kendisi veya ikinci derece dahil  kan veya kayın hısımlarından birinin evlenmesi, sevkten önceki veya sonraki 2 ay  içinde çocuğunun doğması nedeniyle sevkini yaptırmayanlar, bu mazeretlerini  kanıtlayan belgeleri askerlik şubesine teslim edecekler. Bu kişilere, idari para  cezası uygulanmayacak.

Seferberlik ve savaş halinde bu hükümler uygulanmayacak.


Yoklama kaçağı, saklı ve bakayalara verilecek cezalar


Barışta kabul edilebilir bir özrü olmaksızın yoklama kaçakları ve  saklılar için yoklama kaçağı kaldıkları tarihten; bakayalar için bakaya  kaldıkları tarihten; geç iltihak bakayaları için kendilerine tanınan yol  süresinin bitiminden; yedeklerden çağrılanlar için birlikte işleme tabi olanların  en son gönderilme tarihinden itibaren kaçak kaldıkları gün süresi kadar idari  para cezası uygulanacak. Bunlardan kendiliğinden gelenlere her gün karşılığı 5,  yakalananlara ise her gün karşılığı 10 lira idari para cezası verilecek.

Yapılan muayenelerinde askerliğe elverişli olmadıkları anlaşılanlar,  askerlikten muafiyet hakkı olanlar, düzenlemede belirtilen nedenlerle erteleme  hakkı olduğu halde süresi içerisinde işlem yaptırmayanlara, idari para cezası  uygulanmayacak.

Askerlik şubesi başkanlıkları, idari para cezası vermeye yetkili  olacak.
Terör örgütlerine veya MGK'ce devletin milli güvenliğine karşı  faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği,  mensubiyeti, iltisakı, bunlarla irtibatı olan ve askerliğe elverişli oldukları  anlaşılan yükümlülerden, yoklama kaçağı ve bakayalar dahil bu düzenlemede yazılı  geçerli mazereti olmayanlar, bakanlıkça belirlenecek celp ve sevk esaslarına göre  silah altına alınacak.

Yoklama kaçakları ve bakayalar, askerlik ödevlerini yerine getirmek  amacıyla yakalanmaları için Milli Savunma Bakanlığınca, İçişleri Bakanlığına  bildirilecek. Yakalanarak muhafaza altına alınanlar, mesai saatleri içerisinde en  yakın askerlik şubesine getirilecek. Mesai saatleri dışında veya askerlik  şubesinin bulunmadığı yerlerde ilgili kolluk kuvveti tarafından hazırlanan  tutanağa istinaden derhal serbest bırakılacak.

Yoklama, celp ve sevk ile ilgili hususlar, Milli Savunma Bakanlığınca  TRT ve diğer ulusal yayın yapan televizyon, radyo kanalları aracılığıyla zorunlu  yayın kapsamında duyurulacak, bakanlığın internet sitesinde ve e-Devlet  sisteminde ilan edilecek.


BİR YIL VE DAHA AZ SÜRELİ HAPİS CEZASINA HÜKMEDİLENLER


Askerlik hizmetine başlamadan önce veya askerlikleri  sırasında işledikleri suçlardan dolayı bir yıl ve daha az süreli hapis cezasına  hükmedilenler ile Türk Ceza Kanunu uyarınca yazılı tedbirler ya da adli para  cezasına mahkum edilen yükümlülerin, hakkında verilen ceza ve tedbirlerin yerine  getirilmesi askerlik hizmetlerinin sonuna bırakılacak.

AK Parti'li milletvekillerince TBMM Başkanlığına sunulan Askeralma  Kanunu Teklifi Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi. Teklife göre, erbaş ve  erlere muvazzaflık hizmetinin her ayı için bir gün izin verilecek.

Askerlik hizmetinin gerektirdiği görev ile yükümlülükleri yerine  getirme konusunda gayret ve çalışmaları sonucu emsalleri arasında üstün başarı  gösteren erbaş ve erlerden, muvazzaf askerlik hizmetleri boyunca, herhangi bir  ceza almamış olanlara, azami üç güne kadar ek izin verilebilecek.

Radyoaktif ışınla çalışan erbaş ve erler, her ay için iki gün ilave  izin kullanabilecek. Muvazzaflık hizmeti sırasında eşi doğum yapan ya da eşi veya  ikinci derece dahil kan veya kayın hısımlarından biri vefat eden erbaş ve erler,  talepleri üzerine ilave 10 gün izin kullanabilecek. Askerlik hizmetini yedek  subay ve yedek astsubay olarak yerine getirecek yükümlülerin izinleri, Türk  Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'ndaki sürelere oranlanarak uygulanacak. Bu  kapsamda verilen izinler askerlik hizmet süresinden sayılacak. Bu kapsamdaki  yazılı izinlerin dışında izin vermeye cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Erbaş ve erlerin hava değişimi ile istirahatte geçen sürelerinin, tabi  olduğu hizmet süresinin her ayı için bir günlük kısmı, askerlik hizmetinden  sayılacak.

Yedek subay ve yedek astsubaylardan hastalananlar, muvazzaf  subay/astsubay emsalleri gibi sıhhi izin süresine tabi tutulacak. Bu izin  süresince, özlük hakları saklı kalmak kaydıyla, yedek subay veya yedek  astsubaylıkta alınan sıhhi izin sürelerinin tabi olduğu hizmet süresinin, her ayı  için bir günlük kısmı askerlik hizmetinden sayılacak.

Yedek subay adayları ya da yedek astsubay adaylarının kanuni  mazeretlerine dayalı olarak sınıf okulundan ayrı geçirilen sürenin, sınıf okulu  toplam süresinin üçte birinden fazla olanlar veya sınıfı görevi yapamaz raporu  alanlar hakkında geçici terhis işlemi yapılacak.  Bir sonraki dönemde  hastalıklarının devam etmediği sağlık raporu ile saptananlar ve yeniden  sınıflandırılanlar yeni dönemin tamamına katılacak.

Firar ve hava değişimi veya izin ihlali durumundaki yükümlüler  hakkındaki suç dosyası, suçun oluşması için öngörülen sürelerin geçmesine  müteakip, ilgililerce soruşturma izni verilmesi halinde yetkili cumhuriyet  savcılıklarına gönderilecek.

Haklarında yakalama kararı olan firar ve hava değişimi ya da izin  ihlali durumundaki yükümlüler ele geçirilinceye kadar kolluk kuvvetlerince  aranacak. Kolluk kuvvetlerince yakalananlar en yakın adli makama teslim edilecek  ve adli makamın talimatı doğrultusunda haklarında işlem yapılacak. Bu durumda  olan ancak haklarında adli makamlarca çıkarılmış yakalama kararı bulunmayan  yükümlülerden, kendiliğinden gelen ya da kolluk kuvvetlerince askerlik şubelerine  teslim edilenler, serbest olarak birlik ve kuramlarına sevk edilecek.

Kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme disiplinsizliklerini  işleyen yükümlülerden kendiliğinden askerlik şubelerine gelenler, serbest olarak  birlik ve kurumlarına sevk edilecek.


Tanı ve tedavide geçen süreler askerlik hizmetinden sayılacak


Muvazzaflık hizmeti sırasında sağlık kuruluşlarında tanı ve tedavide  geçen süreler, yargılama sonucu beraat edenlerin gözaltı ve tutukluluk süreleri  askerlik hizmetinden sayılacak.

Terörle mücadele görevi sırasında veya bu görevinden dolayı alıkonulan  ya da kaybolanların yeniden birliklerine dönmeleri halinde durumları kuvvet  komutanlıklarınca teşkil edilecek kurul tarafından incelenecek. Kaçırılma veya  kaybolma ile ilgili kusurlu görülenler hakkında soruşturma dosyası tanzim  edilerek yetkili adli makamlara intikal ettirilecek. Kurul tarafından kusursuz  görülenler ile haklarında kovuşturmaya yer olmadığı yahut beraat kararı  verilenlerin birliklerinden ayrı geçirdiği süreler hizmetten sayılacak ve  ödenmemiş özlük hakları ödenecek.

Firar, izin ihlali suçları ile kısa süreli kaçma ve izin süresini  geçirme disiplinsizliklerinde geçen süreler, mahkemelerin hükmettiği hapis  cezalarının infazda geçen süreleri, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nda  hizmetten sayılmayacağı belirtilmiş cezalar, kendilerini askerliğe elverişsiz  hale getirmeye veya getirtmeye teşebbüs ettikleri mahkeme kararıyla sabit  olanların, yargılanmalarına esas eylemleri dolayısıyla ortaya çıkan  rahatsızlıklar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması nedeniyle mahkeme  tarafından haklarında tedaviye karar verilenlerin, bu karar nedeniyle yatarak  gördüğü tedaviler ya da istirahatte veya  hava değişiminde geçirdikleri süreler  muvazzaflık ve yedeklik hizmeti sürelerinden sayılmayacak.

Yedek subay veya yedek astsubay, yedek subay adayı ya da yedek  astsubay adayı, yedek subay aday adayı veya yedek astsubay aday adayı iken;   Askeri Ceza Kanunu ile Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda belirtilen  suçlardan mahkum olanlar, süresine bakılmaksızın kamu hizmetlerinden yasaklı  olanlar ile idari karar sonucu kamu hizmetlerinden çıkarılanlar, yedek subay  yahut yedek astsubaylardan askerlik hizmet süresini tamamlamadan çeşitli  nedenlerle Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilişikleri kesilen veya mahkeme kararı ile  ya da haklarında verilen mahkumiyet kararı sonucu Türk Silahlı Kuvvetlerinden  çıkarılanlar yedek subay veya yedek astsubay olamayacak.

Bunun yanı sıra yedek subay adayı veya yedek astsubay adaylarından  Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, disiplinsizlik ve ahlaki  durumları nedeniyle yedek subay ya da yedek astsubay olması uygun görülmeyenler,  Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşüren veya askerliğin şeref  ve haysiyetiyle bağdaşmayacak eylemlerde bulunanlar ile tutum ve davranışlarıyla  yasa dışı siyasi, yıkıcı, bölücü ideolojik görüşü benimsemiş olduğu anlaşılanlar,  yedek subay veya yedek astsubay eğitim ve öğretiminde başarı gösteremeyenler  yedek subay veya yedek astsubaylık yapamayacak.

Subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş veya er olarak görev  yaparken askerlik hizmet süresini tamamlamadan disiplinsizlik ya da ahlaki  nedenlerle Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilişikleri kesilen veya mahkeme kararı ile  ya da haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı  Kuvvetlerinden çıkarılanlar, askerlik hizmetini er statüsünde tamamlayacak.  Bunların askerlik hizmeti erbaş ve erlerin hizmet süresi kadar olacak.

Sevk edilen yükümlülerin katılışları, birlik veya kurumlarınca  Bakanlığa bildirilecek. Terhis edilen yükümlüler için birlik komutanlığı ya da  kurum amirliğince terhis belgesi tanzim edilerek yükümlüye verilecek ve kıta  şahsi dosyası ile birlikte kayıtlı olduğu askerlik şubesine gönderilecek.

Askerlik hizmetini yapmakta iken yedek subay veya yedek astsubay olma  hakkını veren öğrenim kurumlarından mezun olanların, yedek subay ya da yedek  astsubay olarak statü değişikliği talepleri dikkate alınmayacak.

Noksan hizmetli yükümlülere öncelikle askerlik hizmet süresinin  tamamlatılması maksadıyla tebligat yapılacak. Tebligat tarihinden itibaren noksan  hizmetini tamamlamak üzere iki aylık süre içerisinde askerlik şubesine müracaat  etmeyenler hakkında bakayalara ilişkin hükümler uygulanacak. İki aylık sürede  askerlik şubesine başvurmayanlar, yakalanmaları için Bakanlıkça İçişleri  Bakanlığına bildirilecek. Yakalananlar mesai saatleri içerisinde en yakın  askerlik şubesine getirilecek. Mesai saatleri dışında veya askerlik şubesinin  bulunmadığı yerlerde yakalananlar ilgili kolluk kuvveti tarafından hazırlanan  tutanağa istinaden derhal serbest bırakılacak.


Bir yıl ve daha az süreli hapis cezaları


Askerlik hizmetine başlamadan önce veya askerlikleri sırasında  işledikleri suçlardan dolayı, bir yıl ve daha az süreli hapis cezasına  hükmedilenler ile Türk Ceza Kanunu uyarınca yazılı tedbirler ya da adli para  cezasına mahkum edilen yükümlüler, hakkında verilen ceza ile tedbirlerin yerine  getirilmesi askerlik hizmetlerinin sonuna bırakılacak. Bu durumdakiler terhis  edildikleri zaman serbest bırakılmayıp cezalarının çektirilmesi için kıta ve  kurumlarınca bulundukları yer cumhuriyet savcılıklarına teslim edilecek.

Bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya hükmedilenler ise  bulundukları yer cumhuriyet savcılıklarına teslim edilecek. Bunlardan askerlikle  ilişiği olanlara tahliyelerinde cezaevi idarelerince 15 gün içerisinde askerlik  şubesine müracaat edecekleri tebliğ edilecek ve buna ilişkin belge askerlik  şubesine gönderilecek. Askerlik şubelerine kendilerine tanınan süre içerisinde  gelmeyenler hakkında bakaya hükümleri uygulanacak. İnfazları geri bırakılan  mahkumiyetler için zaman aşımı işlemeyecek.

Yasalara uygun diploma, sertifika veya ehliyet gibi belgelere sahip  olan erbaş ile  erler, özel kanunlarda belirtilen koşullara uyulması şartıyla,  yetkili komutanlık ya da amirliklerin onayı ile bu belgelerin kendilerine verdiği  yetki kapsamındaki görevlerde çalıştırılabilecek, mesleki hizmetlerin  yürütülmesinde görevlendirilebilecek.


YURT DIŞINDA EN AZ 3 YIL ÇALIŞANLAR


Yurt dışında en az 3 yıl çalışanlar, Milli Savunma  Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi alanlar, durumlarını ispata yarayan  belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik  şubelerine başvuranlar dövizle askerlik hizmetinden yararlanacak.

TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edilen Askeralma Kanunu  Teklifi'ne göre, yabancı ülkelerde çalışma iznini de ihtiva eden oturma izni veya  doğrudan çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat  mensubu sıfatı ile bulunanların, yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı  statüsünde bulunanların, ikamet eden çok vatandaşlık hakkına sahip olanların her  türlü askerlik işlemleri, durumlarını ispata yarayan belgeler ile bağlı  bulundukları Türk konsolosluklarına başvurmaları halinde 35 yaşını tamamladıkları  yılın sonuna kadar ertelenebilecek.

Erteleme şartlarına haiz olmadıkları anlaşılanlar, erteleme süresi  içinde herhangi bir takvim yılının yarısından fazlasını yurt içinde geçirenler,  erteleme nedeni ortadan kalkanlar ile kendi istekleriyle erteleme hakkından  vazgeçenlerin ertelemeleri iptal edilecek.


Dövizle askerlik


Teklife göre, Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınan yabancı ülkelerde  iltica başvurusu dışında elde ettikleri çalışma iznini de ihtiva eden oturma izni  veya doğrudan çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da  sanat mensubu sıfatına haiz olanlar ile bir iş sözleşmesine bağlı olarak yabancı  bandıralı gemilerde gemi adamı sertifikasında yazılı mesleğini icra edenlerden  yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere, en az 3 yıl süre ile fiilen  çalışanlar, Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi alanlar,  durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk  konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvuracak.

Başvurucular, belirlenen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile  çarpımı sonucu bulunacak tutarın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca her yılın  ilk mesai günü tespit edilen döviz alış kuruna göre avro veya karşılığı kadar  konvertibl yabancı ülke parasını başvuru tarihinde peşin ödemeleri halinde  askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

Uzaktan eğitime ilişkin usul ve esaslar Milli Eğitim Bakanlığı  tarafından belirlenecek.

Teklife göre, yurt dışında ikamet eden ve çok vatandaşlık hakkına  sahip olanlar en az 3 yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunmaları halinde,  çalışma şartı aranmadan bu düzenleme hükümlerinden yararlandırılacak.

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere yaptıkları başvuruları  kabul edilenlerden ödemeleri gereken yabancı ülke parasını ödemeyenler, ücret  veya maaşları yurt içinden transfer edilenler, yabancı ülkelerde resmi görevle  bulunanlar, dövizle askerlik hizmeti dışında diğer statülerde fiili askerlik  hizmetine başlamış olanlar, oturma veya çalışma iznini iltica nedeniyle aldığı  anlaşılanlar, müracaatına ait belgelerde sahtecilik veya resmi belgenin  düzenlenmesinde yalan beyanda bulunarak idareyi yanıltmak suretiyle dövizle  askerlik başvurusunda bulunduğu anlaşılanlar, yararlanma şartlarından herhangi  birini taşımadıkları sonradan tespit edilenler, dövizle askerlik hizmetinden  faydalanamayacak.

Bu durumda bulunan yükümlülerin müracaatları Milli Savunma  Bakanlığınca iptal edilecek.

Başvuruları iptal edilenlerin, ödemede bulunmalarına rağmen başvuru  işlemleri tamamlanmayanların, fazla ödemede bulunduğu anlaşılanların ödediği  tutarlar, talepleri halinde kendilerine, vekillerine veya mirasçılarına iade  tarihindeki kura göre Türk lirası olarak yurt içinde gösterecekleri banka  hesabına iade edilecek.

Ödeme ve başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra dövizle askerlik  hizmeti kapsamından çıkartılmalarını talep edenlere, askerliğe elverişsiz hale  gelenlere, vefat edenlere, Türk vatandaşlığından çıkmalarına izin verilenler ile  Türk vatandaşlığını kaybedenlere geri ödeme yapılmayacak.

Ödeme ve başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra dövizle askerlik  hizmeti kapsamından çıkartılmalarını talep edenlerin istekleri de kabul  edilmeyecek.

Belgelerinde sahtecilik yapanlardan başvuruları bakanlık tarafından  iptal edilenler, yeniden dövizle askerlik hizmetinden faydalanma şartlarını  taşısalar dahi bu madde kapsamından faydalanamayacak.

Yürürlükten kaldırılacak olan Askerlik Kanunu'nun uygulamaları  gereğince, dövizle askerlik kapsamından çıkarılanlar yeniden dövizle askerlik  hizmetinden yararlanamayacak.

Dövizle askerlik hizmetinden faydalanmak isteyenlerin işlemlerinin  yapılmasında yetki ve sorumluluk Dışişleri Bakanlığında olacak. Seferberlik ve  savaş halinde bu hükümler uygulanmayacak.


Sağlanan haklar ve yaptırımlar


Teklifte, "Sağlanan Haklar ve Yaptırımlar" başlığı altında,  muvazzaflık hizmetini bedelli asker olarak yerine getirenler hariç, erbaş ve er  olarak yapanlara sağlanan haklar düzenleniyor.

Buna göre, muhtaç asker ailelerine yapılan yardım miktarı, aylık net  asgari ücret tutarının yüzde 50'sine kadar arttırılabilecek.

Hizmetini tamamlayanlara; askeri öğrenci, dış kaynaktan muvazzaf  subay/astsubay, sözleşmeli subay/astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş/er  temininde, sınav tam notunun yüzde 20'sine kadar ilave puan verilebilecek.  Bunlardan meslek yüksekokulu veya meslek lisesi mezunu olanlara sınav tam notunun  yüzde 25'ine kadar ilave puan verilebilecek.


TOKİ'de öncelik


Teklife göre, Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) yaptığı konutların  tahsisinde, kendi üzerine kayıtlı konutu olmayan erbaş ve erler öncelikli  istifade ettirilebilecek. Hizmette geçen süre içinde kamunun ve belediyelerin  işlettiği deniz ve şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden, hizmette geçen süre  içinde müze ve ören yeri gibi yerlerden ücretsiz yararlanacak.

Erbaş ve erlerden ilave 6 ay süreyle hizmete devam etmek isteyenler  arasındaki muhtaç askerlerin ailelerine yardım yapılmayacak.

İlave 6 ay süreyle hizmete devam edip bu sürenin sonunda terhis  olanlardan hizmet borçlanması talebinde bulunanların, ilave 6 ayda geçen süreye  ilişkin prime esas günlük kazanç alt sınırının yüzde 32'si ile çarpımı  neticesinde hesaplanacak kısmı, borcun Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca  bakanlığa tebliğ edildiği tarihi takip eden üç ay içinde ilgili bakanlıkça  ödenecek.

Teknik bilimler meslek yüksekokulu ve meslek lisesi mezunları ile  tarım, turizm ve mevsimlere bağlı sektörlerde faaliyet gösteren yükümlülerin  askere sevki Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç ve önceliklerine göre  mesleklerine uygun sınıflandırma ve istedikleri celp döneminde silah altına  alınma taleplerine ilişkin usul ve esaslar bakanlıkça belirlenecek.

Bu düzenleme kapsamında kendilerine tanınan erteleme süreleri dikkate  alınmak şartıyla askerlik yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrencilerin kayıtları,  askerlik hizmetini yerine getirene kadar bakanlığın talebi üzerine ilgili orta ve  yükseköğretim kurumlarınca geçici olarak dondurulacak. Bu şekilde kayıtları  dondurulanlardan herhangi bir harç veya öğrenim katkı payı alınmayacak.

Yoklama kaçakları ve bakayalar ile barışta tatbikat ve ferdi  seferberlik eğitimi bakayaları kamu veya özel hizmete alınamayacak. Bunları kamu  veya özel hizmete alanlar hakkında askerlik şubelerince cumhuriyet başsavcılığına  suç duyurusunda bulunulacak.

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerden; askerlik  hizmetini yerine getiren yükümlüler ile terör eyleminin ortaya çıkarılması,  etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve  faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybedenlerin  kendilerinden olma çocukları ile aynı anne ve babadan olma kardeşlerinin tamamı,  15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu  eylemin devamı niteliğindeki eylemlere, görevi olmadığı halde mukavemet ederken  şehit olanların kendinden olma erkek çocukları ile aynı anne ve babadan  kardeşlerinin tamamı, güvenlik korucuları dahil kamu görevlilerinin kendilerinden  olma çocuklarının tamamı ile aynı anne ve babadan olma kardeşlerinden biri  istekli olmadıkça silah altına alınmayacak ve silah altındakiler istekleri  halinde terhis edilecek.

Kardeşlerden muafiyet kapsamına girmeyenler ile muafiyet kapsamına  girmekle birlikte bu muafiyetten yararlanmak istemeyenlerin askerlik hizmetini  yerine getireceği yerler Bakanlıkça belirlenecek. Bu madde hükümleri, seferberlik  ve savaş halinde uygulanmayacak.


Vatandaşlığa sonradan alınanlara uygulanacak erteleme ve muafiyet


Türk vatandaşlığını sonradan kazananlar askerliklerini, vatandaşlığı  kazandığı tarihteki yaş ve öğrenim durumlarına göre o yıl askerlik çağına giren  yükümlüler gibi yapacak. Bunlardan Türk vatandaşlığına alınmadan önce gelmiş  oldukları ülkelerde askerlik yaptıklarını veya askerlik hizmetini yerine  getirdiklerini belgeleyenler ile vatandaşlığa alındıkları yıl 22 ve daha büyük  yaşta olanlar askerlik yapmış sayılacak.

Bunların askerlikleri, istekleri halinde vatandaşlığa alındıkları  tarihten itibaren iki yıl süreyle ertelenecek. Ertelemelerinin sona ereceği yıl  yoklamaları yapılarak o yıl askerlik çağına giren doğumlularla işlem görecek.  Bunlar seferberlik halinde ihtiyaca göre askere sevk edilebilecek.

Çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra yeniden Türk  vatandaşlığını kazananların askerlik işlemleri, önceki askerlik safahatları  dikkate alınarak bu düzenlemenin durumlarına uyan hükümlerine göre yürütülecek.  Bu madde hükümlerinden soybağına bağlı olarak Türk vatandaşlığına sonradan  alınanlar yararlanamayacak.


Askeri okullardan ayrılanlar


Askeri öğrenci olarak okudukları Milli Savunma Üniversitesi ve diğer  üniversite, fakülte veya yüksekokullar ile meslek yüksekokullarından ilişiği  kesilenlerin, bu okullarda ay olarak okudukları sürenin üçte biri muvazzaflık  hizmetinden sayılacak. Askerlik hizmetinden sayılan sürenin erbaş ve erlerin tabi  olduğu hizmet süresini karşılaması halinde bunlar askerlik hizmetini yerine  getirmiş sayılacak.

Yedek subay adayı veya yedek astsubay adayı olma hakkı bulunanlar,  istekli olmaları ve aday seçilmeleri halinde daha önceki hizmet süreleri dikkate  alınmaksızın yedek subay veya yedek astsubayların hizmet süresine tabi tutulacak.


SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEN UZMAN ERBAŞLAR İLE SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLER


Sözleşmesi feshedilen uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş  ve erlerin varsa kalan askerlik hizmeti, ilgilinin ilişiği kesilmeden Milli  Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek birliklerde erbaş ve er olarak  tamamlattırılacak.

Milli Savunma Komisyonunda kabul edilen Askeralma Kanun teklifiyle,  muvazzaf ve sözleşmeli subay veya astsubaylar ile uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş  ve er olup da TSK'den ayrılan veya ilişiği kesilenlerin hizmette geçen  sürelerinin askerlik hizmetinden sayılmasına ilişkin esaslar da belirleniyor.

Buna göre, TSK adına okudukları Milli Savunma Üniversitesi ve diğer  üniversite, fakülte veya yüksekokullar ile meslek yüksekokullardan mezun olmayı  müteakip muvazzaf subay ve astsubay nasbedilenlerin, bu okullarda ay olarak geçen  sürelerinin üçte biri ile muvazzaf subay ve astsubaylıkta geçen sürelerinin  tamamı askerlik hizmetinden sayılacak.

Dış kaynaktan temin edilen muvazzaf subay ve astsubaylar ile bunların  adaylarından deneme süresinin bitimine kadar ayrılanların temel eğitimde ve  muvazzaf subay ve astsubaylıkta ay olarak hizmette geçen sürelerinin üçte biri,  deneme süresi sonrasında geçen sürelerinin tamamı askerlik hizmetinden sayılacak.

Sözleşmeli subay veya sözleşmeli astsubayların ve bunların adaylarının  ön sözleşme ve sözleşme sürelerinin toplamının üçte biri, uzman erbaşların  sözleşme döneminde ay olarak geçen sürelerinin üçte biri, sözleşmeli erbaş ve  erler ile sözleşmeli er adaylarından, ön sözleşme ve sözleşme döneminde ay olarak  hizmette geçen sürelerinin de üçte biri askerlik hizmetinden sayılacak. TSK'nin  ihtiyacı olan statülerde istihdam edilmek üzere temini silah altında iken  gerçekleştirilen yükümlülerin silah altında geçirilen sürelerin tamamı da  askerlik hizmetinden sayılacak.

Sayılan hizmet süresi erbaş ve erlerin tabi olduğu hizmet süresini  karşılayanlar askerlik hizmetini yapmış sayılacak. Hizmet süresini  karşılamayanların eksik kalan süreleri, erbaş ve erlerin tabi olduğu hizmet  süresi esas alınarak, kanun hükümlerine göre erbaş ve er olarak tamamlatılacak.

Yedek subay veya yedek astsubay adayı olma hakkı bulunanlar, yedek  subay veya yedek astsubaylığa istekli olmaları ve yedek subay adayı veya yedek  astsubay adayı seçilmeleri halinde daha önceki hizmet süreleri dikkate  alınmaksızın yedek subay veya yedek astsubayların hizmet süresine tabi tutulacak.

Sözleşmesi feshedilen uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erlerin  varsa kalan askerlik hizmeti, ilgilinin ilişiği kesilmeden, Milli Savunma  Bakanlığı tarafından belirlenecek birliklerde erbaş ve er olarak  tamamlattırılacak. Özel kanunlarda yer alan askerlik yükümlülüğüne ilişkin  düzenlemelerden bu kanuna aykırı olanlar uygulanmayacak.

Askerlik hizmetini yerine getiren yükümlüler ile TSK'den çeşitli  nedenlerle ayrılan personel, seferberlik kaynağına alınacak. Yedek personel  seferberlik ve savaş halinde ihtiyaca göre askere sevk edilecek.

Teklifle, seferberlik kaynağında bulunan personele hangi yaş sınırına  kadar yükümlülük verilebileceği de belirleniyor.

Buna göre, yedek personelden; yedek subay ve yedek astsubaylara Emekli  Sandığı Kanunu, uzman erbaşlara Uzman Erbaş Kanunu hükümleriyle belirlenen yaş  sınırları esaslarına göre, erbaş ve erlere ise askerlik çağının sonuna kadar  yükümlülük verilebilecek.

Yedek personel, seferberlik ve savaş hali, olağanüstü haller ile barış  şartlarında tatbikat ve eğitim için kısmen veya tamamen çağrılabilecek. Ancak  tatbikat veya eğitim için çağırılmış olanların tatbikat veya eğitim süresi 45  günü geçemeyecek. Seferberlik ve savaş hali durumu ile olağanüstü hallerde bu  süre Cumhurbaşkanı tarafından lüzumu kadar uzatılabilecek.


Sefer görev emri ve tebliği


Teklife göre, seferde görev alacak yedek personele bu görevlerinin  barışta en son görev yaptığı birlik ve kurumlarca tebliğ edilecek. Birlik ve  kurumlarca tebliğ edilemeyenler ile sonradan sefer görev emri verilenlerin tebliğ  işlemleri askerlik şubeleri tarafından yapılacak.

Barış döneminde tatbikat veya eğitim için askerlik şubesine çağrılan  yedek personel askerlik şubesine gelerek silah altı davetiyesini almak zorunda  olacak.

Devlet memuru olan yedek personel silah altına alındıklarında silah  altında bulundukları sürece Devlet Memurları Kanunu gereğince izinli sayılacak.  Seferberlik ve savaş hali sona erdiğinde, bu personel, barış zamanında görev  yaptığı memuriyetin eşiti olan memuriyete geri dönecek. Barış döneminde  seferberlik tatbikatları ve ferdi seferberlik eğitimlerine katılıp terhis edilen  devlet memurları atanmış olduğu memuriyete geri dönecek.

Yedek subay ve yedek astsubayların terfilerine ilişkin usul ve esaslar  hakkında, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri uygulanacak. Yedek  personel silah altına alındığında askeri üniforma giymeye mecbur olacak.

Seferberlik ve savaş halinde; silah altına alınacak yedek personel ile  muvazzaf olarak askerlik hizmetini yerine getiren yükümlülerden alt sınırı beş  yıl hapis ve daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlar hariç olmak üzere diğer  bir suç ile sanık olanların yargılamaları veya mahkum oldukları cezanın infazı  terhis sonrasına bırakılacak.

Terhis sonrasına bırakılan bu süreler için dava ve ceza zaman aşımı  süresi işlemeyecek.


Seferberlik durumunda celp, sevk, katılış ve bakayalar


Seferberlik ilan edildikten sonra birliğine askerlik şubesi  vasıtasıyla gitmek isteyen yedek personelin sevki, askerlik şubesi  başkanlıklarının sırasıyla mahalli ve merkezi planlama kapsamında icra edeceği  faaliyetler ile sağlanacak.

Sefer görevi alan yedek personel; seferberlik ilanında, askerlik  şubeleri aracılığıyla sevk edilmek isteyenler ilan saatinden başlayarak altı saat  içinde en yakın askerlik şubesine başvuracak. Kendiliğinden birliğe katılmak  isteyenler ise ilan saatinden başlayarak 48 saat içinde birliğe katılacak. Yurt  dışında bulunanlar ise en geç altı saat içinde konsolosluk veya elçiliklere  başvurarak, 48 saat içinde birliğine katılacak.

Yabancı ülkelerde bulunanlar, bulundukları yerin elçilik veya  konsolosluklarınca çağrılacak.

Seferberlik ve savaş hallerinde birliğe katılışlarda gecikme olması  halinde yükümlüler mazeretlerini belgelemek zorunda olacak. Yurt içinden ve yurt  dışından kanunla belirlenen süreden sonra yapılan katılışlarda mazeretlerini  belgelemeyenler hakkında kanunun yoklama kaçağı, saklı ve bakayacılara verilecek  cezalara ilişkin hükümleri uygulanacak.

Seferberlik tatbikatlarına ve ferdi seferberlik eğitimlerine sevk için  çağrıldıkları halde sevke ilişkin mazeretlere sahip olan yedek personel, bu  mazeretlerini kanıtlayan belgeleri askerlik şubesine teslim edecek. Bunlar  hakkında bakaya işlemi yapılmayacak ve mazeret bitimini müteakip yedek personel  birliklerine sevk edilecek.

Bu mazeretler dışındaki nedenlerle silah altına çağrılıp birlikte  işleme tabi olduğu kişilerin en son gönderilme tarihine kadar askerlik şubesine  gelmeyenler ile askerlik şubesine gelip sevk evrakım alanlardan, kendilerine  verilen yol süresi sonunda birlikte işleme tabi olduğu kişilerin en son  gönderilme tarihine kadar birliğine katılmayanlar bakaya olarak kabul edilecekler  ve haklarında ilgili ceza hükümleri uygulanarak eksik hizmetleri tamamlatılacak.

Yedek personelin erteleme usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı tarafından  çıkarılan yönetmelik ile belirlenecek.

Barış zamanı ile seferberlik ve savaş halinde sağlık durumunda  değişiklik olduğunu beyan eden sefer görev emri almış yedek personel sağlık  durumlarının tespiti için askerlik şubesi başkanlıkları tarafından Sağlık  Bakanlığınca belirlenen en yakın yetkili sağlık kurullarına sevk edilecek ve  alacakları sağlık kurulu raporuna göre işlem yapılacak. Sevk belgesini aldıktan  sonra istirahat raporu alanların istirahatleri sonunda kalan hizmetleri  tamamlatılacak.

Seferberlik ve savaş halinde terhis tarihi Cumhurbaşkanınca belirlenecek.


BİR DEFAYA MAHSUS OLMAK ÜZERE İLK BEDELLİ ASKERLİK  KURASINA GİREBİLECEKLER


Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte yoklama kaçağı,  bakaya veya saklı olanlar bir defaya mahsus olmak üzere ilk bedelli askerlik  kurasına girebilecek.

Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edilen Askeralma Kanunu Teklifine  göre, askerlik şubeleri, kendi şubelerine kayıtlı yükümlüler hakkında yaptıkları  işlemleri, diğer askerlik şubelerine kayıtlı yükümlüler hakkında da yapacak ve  neticesini ilgili askerlik şubesine bildirecek.

Düzenlemenin uygulanmasıyla ilgili usul ve esasların belirlenmesine  ilişkin yönetmelik, kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde Milli Savunma  Bakanlığı tarafından hazırlanacak.

Bu düzenlemede öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar,  mevcut yönetmeliklerin bu kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam  edilecek.

Teklifle, yedek astsubaylık statüsü ihdas edildiği için söz konusu  ekleme doğrultusunda yasal uyum sağlanması amacıyla diğer mevzuatta değişiklikler  yapılıyor.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi durumunda uygulama alanı kalmayacak  olan kanunlar da mülga ediliyor.

Mülga edilen Askerlik Kanunu ile Yedek Subaylar ve Yedek Askeri  Memurlar Kanunu'na mevzuatta yapılan atıflar bu kanuna yapılmış sayılacak.

Bu düzenleme yürürlüğe girdiği tarihten önce, mülga Askerlik Kanunu  kapsamında erteli durumda bulunan yükümlülerin, erteleme şartlarını  kaybetmedikleri sürece mülga kanundaki yaş sürelerine kadar askerliklerinin  ertelenmesine devam edilecek.

Askerlik hizmetine devam edenlerden Jandarma Genel Komutanlığı ve  Sahil Güvenlik Komutanlığı emrine verilenlerin sayı, istek, tercih durumları ve  özlük hakları, bu kanun hükümlerine uygun olarak ilgisine göre Jandarma Genel  Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütülecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte yoklama kaçağı, bakaya veya  saklı olanlardan istekli olanlar bir defaya mahsus olmak ve Milli Savunma  Bakanlığı tarafından belirlenecek ilk bedelli askerlik kurasına girmek üzere  bedelli askerlik müracaatında bulunabilecek. Bunlardan kurada bedelli askerlik  hizmetine tabi tutulacaklar arasına seçilemeyenler, yeniden bedelli askerlik  müracaatında bulunamayacak ve müracaat öncesi durumlarına göre silah altına  alınacak.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik hizmetine erbaş ve er  olarak devam edenlerden 6 aylık hizmet süresini tamamlayanlardan, istekli olup  gerekli şartları taşıyıp talepleri kabul edilenler, 6 ay süre ile sınırlı olmak  üzere askerlik hizmetine devam edebilecek.


"Kadınlar da askerlik yapabilsin"


Teklifin maddeleri üzerine söz alan MHP Bursa Milletvekili  Mustafa Hidayet Vahapoğlu, teklifte, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek askerlik hizmeti yapmaya mecburdur." maddesinin yer aldığını belirterek,  bir esneklik getirilerek talep halinde kadınların da er, astsubay veya yedek subay olarak askerlik yapmasına imkan sağlanmasını istedi.

Reformdan söz edilecekse böyle bir düzenleme yapılması gerektiğini kaydeden Vahapoğlu, "Türk kadınlarına güvenin. Gitmek isteyen kadını askere alalım." dedi.

Milletvekillerinin soruları üzerine Milli Savunma Bakanlığı ASAL Genel  Müdürü Tuğgeneral Davut Ala, bedelli askerlik başvuruların aralık ayına kadar alınacağını ve kura çekimlerinin aralık ayı sonuna kadar tamamlanacağını  bildirdi.